Narodowy Program Upowszechniania Tenisa

AG TENIS Chorzowska  wraz z Polskim Związkiem Tenisowym zaprasza na darmowe zajęcia tenisa ziemnego w ramach programu  "Narodowy Program Upowszechniania Tenisa"!

Program jest skierowany do dzieci z rocznika 2013. W ramach programu odbywać się będą bezplatne zajęcia dwa razy w tygodniu (2
grupy 6-osobowe na jednym korcie z dwoma trenerami) od października 2019 w roku szkolnym 2019/20120.


Obecnie trwają zgłoszenia do naboru na I edycję programu „Narodowy Program Upowszechniania Tenisa" w AG TENIS. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne (tel. 698 983 088) lub mailowe (agtenis@agtenis.pl) do naboru odbywającego
się 15.09.2019 r. o godz. 16.00

Zamknięcie zgłoszeń ➡ 14 września 2019 r.

Nabór do szkółki ➡ 15 września 2019 r. o godz. 16.00
Ogłoszenie listy uczestników ➡17 września 2019 r.

 

REGULAMIN DARMOWYCH ZAJĘĆ TENISOWYCH W RAMACH PROGRAMU

„NARODOWY PROGRAM UPOWSZECHNIANIA TENISA (NPUT)”

 

§1

1. Regulamin zajęć tenisowych, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady organizacji, naboru uczestników oraz prowadzenia zajęć w ramach programu NPUT, zwanych dalej zajęciami”.

2. Celem zajęć jest nauka podstaw gry w tenisa ziemnego.

3. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie AG TENIS Chorzowska, zwane dalej “organizatorem” .

4. Kurs jest przeznaczony dla dziewczynek i chłopców z rocznika 2013 lub młodszych. 

 

§2

1. W ramach programu NPUT, zajęcia są bezpłatne. 

2. W ramach programu organizator zobowiązuje się do:

*rzetelnego prowadzenia zajęć,

*przestrzegania obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z niniejszego regulaminu,

*opieki nad uczniami podczas zajęć.

3.W przypadku choroby trenera lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających odbyciesię zajęć​ w ustalonym dniu, organizator zastrzega sobie prawo odrabiania zajęć​w​ innym terminie.

4.Organizator zobowiązuje się do powiadamiania uczestnika lub Rodzica/ Opiekuna z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem o​ wszelkich​ odstępstwach od terminarzu zajęć ​oraz​ o terminach zajęć zastępczych, zaś o nieobecnościach niemożliwych do przewidzenia ​– informować będą bez zbędnej zwłoki.

5. Organizator zapewnia uczestnikom dostęp do sprzętu tenisowego.

§ 3

1. Zajęcia będą prowadzone w grupach, dwa razy w tygodniu od października 2019 w roku szkolnym 2019/2020. Dokładna data pierwszych zajęć zostanie podana wraz z informacją o zakwalifikowaniu się do bezpłatnych zajęć.

2. Liczba uczestników w jednej grupie wynosi 6 osób.

3. W uzasadnionych przypadkach organizator może dokonać zmiany liczebności grupy w trakcie trwania zajęć.

4. Do programu mogą przystąpić 2 grupy (w sumie 12 osób). 

 

§4

1. Zgłoszenie do uczestnictwa w zajęciach następuje po wykonaniu łącznie 2 czynności: po zgłoszeniu dziecka do wzięcia udziału w naborze telefonicznie (Tel. 698 983 088) lub mailowo (agtenis@agtenis.pl) oraz po wzięciu udziału w naborze. Nabór do szkółki będzie odbywał się w niedzielę 15.09.2019 o godzinie 16.00. W przypadku nie wyłonienia 12 osobowej grupy zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór - 22.09.2019 o godzinie 16.00.

2. Podczas naboru przeprowadzone zostaną testy sprawnościowe (4 ćwiczenia), które wyłonią najlepszą grupę 12 osobową.

3. Zgłoszenia można dokonywać do 14 września 2019 r. do godz.16.00.

4.Ogłoszenie wyników i listy rezerwowej nastąpi 17 września 2019 r. do godz. 20.00. Informacje o zakwalifikowaniu się na zajęcia zostaną przesłane na adresy e-mail podane podczas rejestracji lub poprzez SMS na numer podany podczas rejestracji.

5. Kryteria wyboru najlepszych osób to wyniki w testach sprawnościowych.

6. Uczestnicy zgłaszając się do udziału w zajęciach zobowiązują się do punktualnego przybycia na zajęcia i czynnego uczestnictwa w nich.

 

§ 5

1. Obowiązki Uczestników lub Rodziców/Opiekunów Dzieci:

*Rodzic/Opiekun Dziecka zobowiązuje się do czynnej współpracy przy realizacji niniejszych zajęć w szczególności do przyprowadzania dzieci na zajęcia, zgłaszania nieobecności dzieci na zajęciach.
*Rodzic/Opiekun Dziecka zobowiązuje się do założenia bezpłatnej licencji TENIS 10 dla uczestnika programu NPUT (dostępnej na stronie: https://tenis10.pl/rejestracja/ ) przypisując Stowarzyszenie AG TENIS Chorzowska jako klub zrzeszony.
*Rodzic/Opiekun Dziecka zobowiązuje się do wykupienia licencji klubowej na sezon zimowy 2019/2020 (koszt 100 zł/sezon).

 

§6

1. Zajęcia prowadzone będą przez odpowiednio przygotowanych trenerów tenisa ziemnego posiadających odpowiednie kwalifikacje.

2. Zajęcia będą realizowane na podstawie programu przygotowanego przez organizatora opierającego się na zasadach TENIS 10 zalecanego przez Polski Związek Tenisowy.

3. Każda 6 osobowa grupa będzie prowadzona przez jednego z trenerów.

 

§7

1. Rodzice uczestników wyrażają zgodę na wykorzystywanie wizerunku dzieci, utrwalonego w postaci zdjęć lub nagrań video, w celach promocyjnych organizatorów. Zgoda ta obowiązuje zarówno na czas trwania zajęć, jak i po jego zakończeniu.

 

§8

1. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu tenisowego i wyposażenia kortu odpowiedzialni są rodzice uczestnika lub uczestnik, którego działania doprowadziły do szkody. Koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu pokrywają osoby odpowiedzialne za uszkodzenia.

 

§9

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprowadzenia zajęć w przypadku zbyt małej ilości osób uczestniczących w zajęciach.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia dziecka z listy uczestników zajęć w przypadku:

a) uchylania się przez​ Rodzica/Opiekuna dziecka od uiszczenia kosztów uszkodzonego sprzętu komputerowego,

b) gdy zachowanie dziecka uniemożliwia lub utrudnia prowadzenie zajęć,

c) nieobecności na więcej niż trzech zajęciach, przy czym uczestnictwo na pierwszych zajęciach rozpoczynających program jest wymagane. Nieobecność może wynikać z choroby dziecka lub wypadków losowych.

3. O wykreśleniu z listy, rodzice uczestnika zostaną niezwłocznie poinformowani.

 

§10

1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w uzasadnionych przypadkach.

2. W kwestiach spornych, lub nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje organizator

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia zapisów na zajęcia.

Skontaktuj się z nami
Masz pytanie? Napisz do nas. Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe.

Korzystając z formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Stowarzyszenie AG Tenis Chorzowska z siedzibą w Radomiu ul Chorzowska 11a na potrzeby Klubu w celu udzielenia informacji oraz przekazania oferty klubu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być: pracownicy Stowarzyszenia AG Tenis Chorzowska. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem agtenis@agtenis.pl.

Wiadomość została wysłana.
Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości.